2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 781/2005, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (Tekstas svarbus EEE)