Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių ir konsoliduotų metinių atskaitomybių (KOM(2004)0725 - C6-0164/2004 - 2004/0250(COD))