/* */

Klausimas raštu E-4060/05 Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) Tarybai. Dël politinio atstovo, nuteisto už pasakymà laba diena kurdø kalba