Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, europos ekonomikos ir socialiniu Reikalu komitetui, Regionu Komitetuiir Europos Centriniam Bankui - Metinis pranešimas apie euro zoną {SEK(2006) 936 }