Klausimas raštu P-4485/05 Emine Bozkurt (PSE) Komisijai. Dël demonstracijø teisës Lenkijoje, ypaè atsižvelgiant 2005 m. lapkrièio 19 d. Poznanëje ávykusià demonstracijà už lygybæ ir tolerancijà (ir homofobijà)