Europos ekonomikosir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl EuroposParlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugosaspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir ŠiaurėsAirijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD))