Γραπτή ερώτηση P-4542/07 υποβολή: Robert Sturdy (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η Microsoft και οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις