Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 24, 2013m