2005/373/EB: 2004 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, dėl Portugalijos Respublikos teikiamos valstybės pagalbos „Infineon Technologies, Portugal, SA“(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 326) (Tekstas svarbus EEE)