Komisijos deleguotasis reglamentas (Es) 2021/731 2021 m. sausio 26 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su sankcijomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria trečiųjų valstybių pagrindinėms sandorio šalims ar susijusioms trečiosioms šalims (Tekstas svarbus EEE)