Rekomendacija Tarybos sprendimas įgaliojantis Komisiją vesti derybas dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) susitarimo dėl vienodų ratinių transporto priemonių periodinės techninės apžiūros sąlygų ir abipusio tokios apžiūros pripažinimo, sąlygų (priimta Vienoje, 1997 m. lapkričio 13 d.) {SEC(2004)1056}