2004 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas, Byloje C-463/02 Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 77/388/EEB — PVM — 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktas — Apmokestinamoji vertė — Subsidijos, tiesiogiai susijusios su kaina — Reglamentas (EB) Nr. 603/95 — Pagalbos sausiesiems pašarams sistema)