2005/731/EB: 2005 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas, nustatantis papildomus laukinių paukščių sergamumo paukščių gripu priežiūros reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3877) (Tekstas svarbus EEE)