Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje (2007-2013 m.) sukūrimo - vartotojų aspektai (KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD))