Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter – KOM(2005) 593 slutlig – 2005/0242 (COD)