Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí — KOM(2005) 593, konečné znenie – 2005/0242 (COD)