Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām — COM(2005) 593 galīgā redakcija — 2005/0242 (COD).