Sag C-91/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. marts 2013 — Skatteverket mod PFC Clinic AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) (Moms — direktiv 2006/112/EF — afgiftsfritagelser — artikel 132, stk. 1, litra b) og c) — hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil — behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv — ydelser bestående i udførelsen af kirurgiske foranstaltninger og kosmetiske behandlinger — indgreb af ren kosmetisk karakter alene på foranledning af patientens ønske)