Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/98 1998 m. gegužės 7 d. dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims