2006/257/EB: 2005 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 96/335/EB, sukuriantį kosmetikos gaminiuose naudojamų ingredientų inventorių ir bendrąją nomenklatūrą (Tekstas svarbus EEE)