2006/257/EÜ: Komisjoni otsus, 9. veebruar 2006 , millega muudetakse otsust 96/335/EÜ, millega kehtestatakse kosmeetikavahendite koostisainete nimekiri ja ühine nomenklatuur (EMPs kohaldatav tekst)