2006/257/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2006 , για τροποποίηση της απόφασης 96/335/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ευρετηρίου και κοινής ονοματολογίας των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)