Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/367 z dnia 1 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 883/2010 (posiadacz zezwolenia S.I. Lesaffre) (Tekst mający znaczenie dla EOG)