Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 299, 2008m