P8_TA(2019)0056 Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (“bni-verordening”) en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (COM(2017)0329 — C8-0192/2017 — 2017/0134(COD)) P8_TC1-COD(2017)0134 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (bni-verordening)