P8_TA(2019)0056 Usklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (BND) ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 31. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) P8_TC1-COD(2017)0134 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 31. siječnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/ … Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (Uredba o BND-u)