Zaak T-379/19: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Serviceplan – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Motiveringsplicht – Artikel 94, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001”]