P9_TA(2019)0034 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I Eiropas Parlamenta 2019. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)) P9_TC1-COD(2019)0180 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/…, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020)