Pisemne zapytanie P-0953/05 skierowane przez: László Surjána (PPE-DE) do Komisji. wyczerpania funduszy strukturalnych i spójności w dziesięciu nowych państwach członkowskich do dnia 31 grudnia 2004 r.