Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas, projektas (pirmasis svarstymas) - Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas = Pareiškimas$