Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно условията за  влизане и пребиваване  на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен,  платен и неплатен стаж , доброволческа дейност  и работа по програми „au pair“  [ПРЕРАБОТЕН ТЕКСТ]