Písomná otázka E-008378/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisii. Program verejnoprospešných služieb v Grécku