Kohtuasi C-853/19: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 2. juuli 2020. aasta määrus (Okresný súd Poprad eelotsusetaotlus – Slovakkia) – IM versus Sting Reality s.r.o. (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Tarbijakaitse – Direktiiv 2005/29/EÜ – Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad – Artiklid 8 ja 9 – Agressiivsed kaubandustavad – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Lepingutingimus, mille suhtes on eraldi kokku lepitud – Siseriikliku kohtu pädevus)