Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια)#Μέρος πρώτο: Αρχές#Άρθρο 14#Άρθρο 7Α - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ)#