ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3993/87 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1987 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης