Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 992/86 της Επιτροπής της 4 Απριλίου 1986 περί αναστολής του προκαθορισμού των νομισματικών εξισωτικών ποσών