OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Úprava minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, podľa inflácie