Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 121, 20 Μάιος 2005