2012/301/EU: Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012 , Tanskan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3717)