Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 111/2000, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ