Υπόθεση T-158/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2009 — Cofac κατά Επιτροπής (ΕΚΤ — Μείωση χρηματοδοτικής συνδρομής — Δράσεις επαγγελματικής καταρτίσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα ακροάσεως)