Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1527 на Комисията от 6 септември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества цифлуфенамид, флуопиколид, хептамалоксилоглукан и малатион (Текст от значение за ЕИП. )$