Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 205, 19 Ιουλίου 2013