Официален вестник на Европейския съюз, C 205, 19 юли 2013 г