2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2127/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje