Komission asetus (EY) N:o 2305/95, annettu 29 päivänä syyskuuta 1995, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla