Mål C-198/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen - Sverige) – CeDe Group AB mot KAN Sp. z o.o. i konkurs (Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 1346/2000 – Artiklarna 4 och 6 – Insolvensförfaranden – Tillämplig lag – Europeiskt betalningsföreläggande – Avtalsfordran som inte har betalats före konkursen – Kvittningsinvändning som grundas på en avtalsfordran som uppkommit före konkursen)