Sag C-198/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. november 2019 – CeDe Group AB mod KAN Sp. z o.o. en faillite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta domstolen – Sverige) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 1346/2000 – artikel 4 og 6 – insolvensbehandling – den lovgivning, der finder anvendelse – europæisk betalingspåkravsprocedure – manglende betaling af en kontraktlig fordring før konkursen – indsigelse om modregning støttet på en kontraktlig fordring, der er opstået før konkursen)