Дело C-198/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o., в несъстоятелност (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Членове 4 и 6 — Производство по несъстоятелност — Приложим закон — Процедура за европейска заповед за плащане — Неплащане на договорно вземане преди обявяването в несъстоятелност — Възражение за прихващане, основано на договорно вземане, възникнало преди обявяването в несъстоятелност)