Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012 m. gruodžio 11 d. kuriuo 2013 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiui nustatomi kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekiai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8899) (Tekstai autentiški tik anglų, ispanų, italų, lenkų, maltiečių, olandų, portugalų prancūzų, vengrų ir vokiečių kalbomis) (2012/782/ES)